VERKOOPSVOORWAARDEN

ADEM™ is een geregistreerd woordmerk en onderdeel van Studio Kemmers CommV, Sulferbergstraat 28, 800 Brugge, & Goudlijm Commv, Callensstraat 28, 2600 Berchem, België. Hierna verder ADEM™ genoemd. Door onze website te gebruiken, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de
bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. ADEM™ mag deze voorwaarden gelijk wanneer
wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door deze wettelijke vermeldingen bij te werken. We moedigen u aan om regelmatig kennis te nemen van de voorwaarden, daar gelijk welke wijzigingen bindend zijn voor u. Op de Algemene Voorwaarden van ADEM™ is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de
rechtbank van Antwerpen.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL(s)

ADEM™ onder Studio Kemmers Comm v
Sulferbergstraat 28, 8000 Brugge
Ondernemingsnummer: BE 0682.881.780
Telefoon: 0032 0489 30 33 19
E-mailadres: hello@ademinbusiness.com 

ADEM™ onder GOUDLIJM Comm v
Callensstraat 28, 2600 Berchem BE 0733.553.887
KBC BE 48 7360 6388 0527
tel: 0486 58 56 49
E-mailadres: hello@ademinbusiness.com

BETALINGGEGEVENS

Studio Kemmers – BELFIUS BE57 0689 0801 7835 & Goudlijm- KBC BE 48 7360 6388 0527

OVEREENKOMST TUSSEN U EN ADEM:

Er is sprake van een geldige
overeenkomst tussen u en ADEM™ wanneer ADEM™ de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. ADEM™kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden.

PRODUCTINFORMATIE:

Alle producten die door ADEM™ aangeboden worden zijn zo
volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Productafbeeldingen op de website zijn louter indicatief bedoeld. Het product dat geleverd wordt kan mogelijks afwijken van de afbeelding op de website (ivm met mogelijke verschillen tussen prototypes en productiestukken, variaties die gebeurden tijdens het productontwikkelingsproces of omwille van doorgevoerde
ADEM IN BUSINESS. Hello@ademinbusiness.com
productoptimalisaties). ADEM™ is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden.
De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. ADEM™ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen

LEVERING: De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres
wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt
afzonderlijk aangeduid. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad.
ADEM™ doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en trachten wij u een oplossing voor te stellen. ADEM™kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. De goederen worden geleverd zoals
omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De prijzen worden aangeduid in EURO. BTW, transportkosten en eventuele
betalingskosten worden afzonderlijk vermeld. Indien de levertermijn de 30 dagen overschrijdt kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. ADEM™ blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of
beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of
vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ontvangst van de goederen verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal
terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn. De goederen worden geleverd volgens de
termijnen welke op de productpagina’s van deze website zijn aangegeven. Deze zijn louter indicatief en niet bindend. In geval een combinatie van producten met verschillende levertermijnen worden gekocht, zal de langste levertermijn gehanteerd worden. Zodra de te leveren producten op het
opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

UW RECHT DE BESTELLING TERUG TE STUREN BINNEN 14
DAGEN NA ONTVANGST De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie
en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen vervolgens terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving.
In zulks geval, dient u ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij ADEM™worden geleverd. ADEM™ kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden. De retour zending is door U te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. ADEM™kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen. Wij zullen uw bestelling binnen de 30 werkdagen terugbetalen, met uitzondering van de aangerekende verzendingskosten. Het verzakingsrecht, voorzien bij de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet uitgeoefend worden bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht.
Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.

BETALING Voor informatie over de betalingsmogelijkheden, zie sectie ‘betaalmethoden’ op
onze website. Tenzij anders vermeld bedraagt de betalingstermijn 15 dagen. Bij gebrek aan betaling van de geleverde goederen na de voorziene betalingstermijn stelt de koper zich bloot aan inning van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met 10 % schadevergoeding met een minimum van 25 EUR en verwijlinteresten van 7 %, desnoods via gerechtelijke weg. In geval van niet tijdige betaling is ADEM™ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
KORTINGSCODE Indien u een kortingscode heeft ontvangen, kunt u deze in mindering
brengen van het totaalbedrag van uw bestelling. Deze kortingscode is tijdelijk en beperkt bruikbaar en mag niet worden overgedragen. Het bedrag van de korting is altijd kleiner dan het bestelde bedrag. ADEM™verricht geen terugbetaling.
GARANTIES Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal
ADEM™ haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de
terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. ADEM™is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.
ADEM™ zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ADEM™ behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.
AFWIJZEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID ADEM™ kan niet waarborgen dat zijn websites
ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Alle aanbiedingen van ADEM™ zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. ADEM™ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. In zoverre de wet dit toestaat, wijst ADEM™ elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. ADEM™zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. ADEM™ neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.
INTELLECTUELE EIGENDOMWRECHTEN De inhoud van deze site is
beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ADEM™ vertegenwoordigd door Studio Kemmers Comm V en Goudlijm CommV.